Pla d'Hospitalitat Segura

11/11/21 

La majoria de les comunitats autònomes estan recuperant la normalitat en sectors tan importants i crítics com l'Hostaleria i la Restauració, motivats per l'evolució positiva de la situació epidemiològica i sanitària derivada de la Covid-19.

Cadascun dels establiments ha d'assumir un ferm compromís amb la gestió del risc, liderant la implementació sistemàtica de mesures encaminades a minimitzar-la.

Per garantir la tornada a la normalitat d'alguna manera, algunes comunitats autònomes estan establint nous plans perquè es puguin desenvolupar en condicions de seguretat, tant per a treballadors com per a usuaris i minimitzar al màxim el risc de contagi.

Aquestes mesures específiques consten en particular dels següents punts:

Planificar tasques i processos de treball de manera que es garanteixi la distància de seguretat establerta per les autoritats sanitàries; la disposició dels llocs de treball, l'organització del moviment de persones i la distribució d'espais (taules, mobiliari, passadissos, etc.), al restaurant s'han d'adaptar si cal.

 • En cas d'impossibilitat, es prendran mesures alternatives per evitar el risc de contagi per contacte.
 • Si hi ha torns, s'han de planificar sempre que sigui possible perquè els mateixos empleats es concentrin en els mateixos grups de torns. Així mateix, si el personal necessita canviar-se de roba, s'ha d'habilitar un espai que permeti també garantir aquesta distància interpersonal o establir la capacitat màxima dels vestidors del personal, si n'hi hagués. A més, el distanciament social s'ha de mantenir en reunions internes.
 • Cal valorar la presència en l'entorn laboral dels treballadors vulnerables a la COVID-19 i s'han de determinar mesures de seguretat específiques per a aquest personal.
 • Completa el gabinet de medicina amb un termòmetre.
 • Si la desinfecció del mètode de control horari amb contacte (empremta digital, dígits) no es pot assegurar, si n'hi ha, implementar un mètode que eviti l'ús de la mateixa superfície per part de diferents empleats. En cas que es trii la desinfecció després de cada ús, s'ha de garantir la disponibilitat d'una solució desinfectant.
 • Garantir una protecció adequada dels empleats, facilitant el rentat de mans amb aigua i sabó i, si això no és possible, l'ús de solucions desinfectants.
 • Difondre les pautes d'higiene amb informació completa, clara i intel·ligible sobre les normes d'higiene que s'han d'utilitzar en el lloc de treball, abans, durant i després d'ella, que podran ser ajudades amb la senyalització.
 • Proporcionar temps i mitjans per a una correcta higiene de mans.
 • Proporcionar l'EPI adequat després de l'avaluació de riscos laborals en el context de la COVID19. En el cas que s'externalitzi algun servei, el restaurant supervisarà que el personal disposa dels equips de protecció individual necessaris.
 • Establir normes d'ús de les instal·lacions en què es desenvolupa l'obra i dels espais compartits per mantenir la distància de seguretat (per exemple, en ascensors, menjadors, accessos i zones comunes, vestuaris, sales de reunions).
 • Procedir a la ventilació almenys diàriament i amb més freqüència sempre que sigui possible, de les diferents zones de l'establiment.

Mateixa manera:

 • S'han de respectar les distàncies de seguretat interpersonals en totes les activitats. Per a això i quan sigui necessari, el control d'aforament corresponent l'ha de dur a terme el personal de l'establiment. Si això no és possible, s'han de garantir les mesures i equips de protecció necessaris.
 • El restaurante debe determinar, en función del tipo de uniforme, el tipo de limpieza a aplicar y su frecuencia de lavado. Dado que el uniforme sólo se debe utilizar durante la jornada laboral, se recomienda que el establecimiento se haga cargo del lavado de ropa de trabajo del personal junto con la mantelería propia, debiendo asegurar la limpieza de la misma a una temperatura >60ºC. En el caso de que el lavado del uniforme del personal se haga en el domicilio del personal se haga en el domicilio del personal  el establecimiento debe informar a los empleados de que el lavado debe realizarse a <60ºC. Cuando se transporte la ropa de trabajo, ésta debe introducirse en una bolsa cerrada. En aquellos casos en que los uniformes no puedan ser lavados a esa temperatura, se deberá proceder a una adecuada desinfección.
 • Els treballadors han d'estar formats en el correcte ús i manteniment de les màscares, guants i EPI que utilitzen.

Últimas Entradas

Salari Emocional

25/11/21  El salario emocional es un término muy utilizado en las áreas de recursos humanos, y las empresas que lo practican demuestran que son capaces

Leer más »

Pla d'Hospitalitat Segura

11/11/21  La mayor parte de las Comunidades Autónomas están restableciendo la normalidad en sectores tan importantes y críticos como el de la Hostelería y la

Leer más »