Qui ha de pagar les mascaretes a la feina?

19/04/21 

Qui ha de pagar les mascaretes El Govern, dins de les seves competències, pot establir mesures obligatòries per a l'ús de mascaretes per part de la població en determinades situacions: treball? Per als treballadors, l'empresari o l'administració del personal al seu servei han de prestar-los, article 14 de la Llei de prevenció de riscos laborals per al deure de l'empresari i l'administració de protegir els treballadors dels riscos laborals. Segons el procediment d'actuació dels serveis de prevenció de riscos laborals davant l'exposició al sars-cov-2, ja que han d'adaptar la prevenció a la situació de covid-19.

  • Ha de ser l'empresari, per als centres de titularitat privada o concertada, i l'Administració, per als centres de titularitat pública, els que facilitin i assumeixin el cost de les mascaretes dels seus treballadors, perquè es consideren equips de protecció individual o EPI'S.
  • Cal tenir en compte la Llei de prevenció de riscos laborals, que L'article 14 té dret a protegir els treballadors dels riscos laborals, fent constar que aquest dret comporta l'existència d'un deure correlatiu de l'empresari per garantir aquesta protecció. Aquest deure de protecció és també un deure de les Administracions Públiques al personal al seu servei.

De fet, amb l'inici de la pandèmia, el ministeri va desenvolupar un procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals contra l'exposició al sars-cov-2 indicant que la intervenció dels serveis de prevenció de les empreses (SPRLs) contra l'exposició al covid és crucial i que han d'adaptar la seva activitat amb recomanacions i mesures actualitzades contra el covid. Per tant, cada empresa, en el cas de centres privats i concertats, i l'Administració, pel que fa als centres de titularitat pública, respecte a la covid-19 ha de:

  • Avaluar els riscos de cada activitat professional.
  • Prendre les mesures preventives necessàries, incloses: mesures bàsiques d'higiene, mesures organitzatives, i proporcionar equips de protecció individual, en aquest cas mascaretes.

Les màscares (EPI) han de ser: homologades, d'ús individual, renovades segons la seva vida útil i adaptades al risc.

D'acord amb les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut davant la covid-19 per a les escoles en el curs 2020-2021. Estableix que les administracions educatives han de dotar les escoles dels mitjans per garantir que els seus treballadors disposin d'equips de protecció adequats per a l'acompliment de les seves funcions.

En el cas de les escoles, s'ha establert l'ús obligatori de màscares en els escolars a partir dels 6 anys. En aquest cas, el cost d'aquestes mascaretes ha de ser a càrrec dels usuaris, és a dir, per les famílies dels alumnes. Per als estudiants:

  • Ús obligatori a partir dels 6 anys (ús de mascareta quirúrgica per a situacions normals i ús de FFP2 si s'ha d'atendre un cas sospitós)
  • El cost recau sobre l'usuari.

Últimas Entradas

Acuerdo entre Antea y Fenorte

   Antea ha firmado acuerdo con la Federación de empresarios del Norte de Gran Canaria. Alcance de la Colaboración: ANTEA se compromete a proporcionar servicios

Leer más »

Si lo prefieres, te llamamos

Nom*
Telèfon*

Sus datos serán tratados por ANTEA con la finalidad exclusiva de dar respuesta a su consulta o petición. No serán cedidos a ningún tercero. Nuestro plazo de conservación, si usted no es cliente, es de 1 año. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad, limitación y a no ser objeto de decisiones automatizadas en nuestro correo protecciondedatos@anteaspa.es, donde le atenderá nuestro DPD. Puede ampliar nuestra información sobre el tratamiento de datos en el enlace a la Política de privacidad.