Protecció de Dades

Protecció de Dades I Privadesa.

Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i Llei 3/2018 de 5 de Desembre LOPDGDD

Versió 2.0 Gener 2020

ANTEA es consciente de la importancia de la privacidad de los datos de carácter personal y por ello, ha implementado una política de tratamiento de datos orientada a promover la máxima seguridad en el uso y recogida de los mismos, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en la materia y configurando dicha política como uno de los pilares básicos en las líneas de actuación de la entidad. Apostamos por el tratamiento ético de los datos personales y aplicamos los principios de licitud, lealtad y transparencia a todos nuestros procedimientos.

Per realitzar els nostres serveis hem dades, tant facturació i treballadors de les nostres empreses client (per complir amb la Llei de prevenció de riscos laborals) per tant, és possible que demanar informació personal a través de formes diferents habilitats a aquest efecte. Aquestes dades formaran part dels fitxers pertinents depenent del propòsit particular i específica per a la qual el recollir-los. En aquest cas l’objectiu és complir amb el nostre acord de prevenció (formació als treballadors, comunicació amb els clients, fer cites i realitzar la documentació tècnica, incloent els exàmens mèdics dels treballadors). Les dades es recullen amb una finalitat legítima i s’emmagatzemen durant 5 anys a petició de l’autoritat laboral. A continuació procedim a seu bloqueig.

Posteriorment procedim al seu bloqueig aplicant mesures de seguretat informàtiques. En els casos de Vigilància de la Salut actuem com Responsables de l'tractament i els terminis de conservació es marquen per la Llei de l'Pacient i els reials decrets que afecten prevenció de riscos laborals.

Així, informació particular de cada tractament es disposarà de les formes, comú a tots ells sent responsable del fitxer: ANTEA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, S.L. con CIF B90113754.

Pot Navegar per la nostra pàgina sense lliurar cap dada de caràcter personal.

En el cas que aporti les seves dades a través d'un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part d'un tractament, la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, essent aplicables la resta d'extrems indicats en el paràgraf anterior. Si no és client el correu es conservarà el mínim temps possible per donar resposta a la seva petició o consulta.

ANTEA ha implantado las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales que los interesados pudieran facilitar como consecuencia del acceso a las diferentes secciones ,aplicando las medidas de seguridad contempladas en el Reglamento General de Protección de datos.

Per què sol·licitem les seves dades personals

Li demanem que comparteixi les seves dades personals amb nosaltres per a fins entre els quals s'inclouen, però sense limitar-se a ells, els següents:

 • Realitzar la documentació tècnica en prevenció.
 • Poder comunicar-nos mitjançant correu electrònic o telèfon per resoldre els seus dubtes.
 • Realitzar el diploma de formació corresponent als seus treballadors o els seus reconeixements mèdics.
 • Certificat mèdic.
 • Comunicacions comercials amb els nostres clients.

El tractament de les seves dades personals s'efectua només per als fins que se li hagin comunicat a la seva empresa. En cas de utilitzar-los per altres fins (estretament relacionats), s'adoptaran mesures de protecció de dades addicionals si així ho exigeix ​​la llei i es comunicarà de forma inequívoca.

Tipus de dades personals que recollim

Quan vostè treballa amb ANTEA les dades que calen són els següents:

 • Les seves dades bàsiques (nom, DN, bancaris).
 • La seva adreça de correu electrònic.
 • Telèfon.
 • Les dades dels seus treballadors per donar compliment a la Llei de Prevenció.

A més durant la seva navegació per les nostres pàgines:

 • La seva adreça IP
 • ID de cookie

Com es recullen les dades

Les seves dades es recullen de la manera següent:

 • Facilitats per la seva empresa a l'hora de realitzar la visita tècnica a les seves instal·lacions (formalitzat mitjançant contracte de prevenció de riscos laborals).
 • Lliurats per la seva empresa per a la realització de l'servei.
 • Registrats pel propi usuari directament (mitjançant formulari)

Les dades són facilitades pels clients mitjançant el contracte de prevenció de riscos laborals.

Formularios de la página anteaprevención:

En caso de cumplimentar el formulario de contacto, el de presupuesto o el de empleo, sus datos solo serán tratados si nos da su consentimiento expreso. Los plazos de conservación de los datos se especifican en la primera capa informativa del propio formulario. En todo caso puede ejercer sus derechos en cualquier momento en el correo protecciondedatos@anteaspa.es on el nostre DPD l'atendrà personalment.

El formulari de contacte i Ocupació disposen de primera capa informant sobre la seva finalitat concreta, el de Pressupostos recapta dades exclusivament corporatius, pot omplir-sense aportar dades que identifiquin una persona física.

Com a usuari es compromet a fer un bon ús dels nostres formularis i aportar en tot moment dades veraces.

Legitimitat per aquest tractament: La legitimitat en els formularis de la nostra web és el consentiment exprés de l'usuari, a l'picar la casella d'acceptació.

Informació sobre l'Àrea de Reconeixements mèdics (si accedeix mitjançant clau d'usuari):

Si  ha realizado un Reconocimiento médico con Antea, puede acceder a su informe en cualquier momento (una vez que esté validado por el profesional sanitario) por medio de nuestra web. La validación de su reconocimiento tiene unos plazos de tiempo, si tiene algún problema en su visualización contacte con nosotros. Sus datos fueron recabados directamente en nuestros centros durante la realización de las pruebas médicas, los datos de contacto o identificativos (nombre, DNI y puesto de trabajo) se han podido entregar diréctamente por su empresa en virtud del contrato firmado en materia de prevención de riesgos laborales, o bien por el Servicio de Prevención Principal o Colaborador, si procede, en los casos en los que existan acuerdos de colaboración entre Servicios de Prevención en virtud  del Real Decreto 843/2011, de 17 de junio.

La finalitat per a tractar les seves dades és per donar compliment a la Vigilància de la Salut Laboral (art. 22 Llei 31/1995 PRL), gestionar les seves cites i la seva documentació.

Antea no cedirà les dades proporcionades per vostè a tercers excepte obligació legal. En cas de requeriment informarem a treballador.

En alguns casos les autoritats poden requerir informació:

 • A les autoritats sanitàries (administracions públiques sanitàries).
 • Proveïdors de serveis que siguin necessaris per a la prestació de Vigilància de la Salut, com per exemple, anàlisis clíniques o proves complementàries per tal de completar de forma correcta els seus informes mèdics. En aquests casos, els proveïdors de serveis, són encarregats de l'tractament i actuen amb instruccions directes de Antea. Antea és la Responsable del tractament i audita als seus proveïdors en aquesta matèria en compliment de la seva política proactiva en privacitat.
 • En casos on el Servei de Prevenció Propi o Antea estableixin una relació de col·laboració i sempre d'acord amb el Reial Decret 843/2011, de 17 de juny, pel qual s'estableixen els criteris bàsics sobre l'organització de recursos per desenvolupar l'activitat sanitària dels serveis de prevenció.
 • En tasques d'inspecció sanitària, els drets de l'pacient, tracte ètic dels mateixos o qualsevol altra obligació de les clíniques mèdiques en relació amb els pacients o els usuaris.

En cap cas s'informa sobre les proves, anàlisis o històries clíniques a l'empresari o empresa client. Segons l'apartat 3 de l'article 22, "Els resultats de la vigilància a què es refereix l'apartat anterior s'han de comunicar als treballadors afectats".

El paràgraf segon de l'article 22.4 de la Llei 31/1995 estableix que "L'accés a la informació mèdica de caràcter personal es limitarà a el personal mèdic ia les autoritats sanitàries que duguin a terme la vigilància de la salut dels treballadors, sense que pugui facilitar a l'empresari oa altres persones sense consentiment exprés de l'treballador ", afegint el paràgraf tercer que" No obstant l'anterior, l'empresari i les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció seran informats de les conclusions que es derivin dels reconeixements efectuats en relació amb l'aptitud de l'treballador per a l'exercici de el lloc de treball o amb la necessitat d'introduir o millorar les mesures de protecció i prevenció, a fi que puguin desenvolupar correctament les seves funcions en matèria preventiva ".

Ús compartit de dades personals amb tercers
Sus datos no son compartidos con terceros salvo en los casos que legalmente es exigible, es decir, solo se comparten con las autoridades de control, en este caso, Autoridad Laboral, Fundae en cursos bonificados, Fundación Laboral de la Construcción y Fundación Laboral del Metal (solamente si procede, por realizar cursos del Convenio del metal o construcción) . Para labores exclusivas de control de tiempos y finalización del curso.

Seguretat en el tractament:

En ANTEA apliquem els principis de minimització de dades i disposem d'un sistema de gestió intern en matèria de privacitat, les dades romanen encriptades en el nostre servidor propi en tot moment. Disposem d'un responsable de ciberseguretat i un Delegat de Protecció de Dades per auditar tot el procés.

Drets
Una vez que nos proporcione sus datos personales, podrá acceder a los mismos y ejercer sus derechos  contactando con nosotros.

Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació de les seves dades, limitació a l'hora de Tracta'ls, supressió dels mateixos, oposició ia no ser objecte de decisions automatitzades en qualsevol moment, disposem d'un Delegat de Protecció de Dades en el correu protecciondedatos@anteaspa.es encantat d'atendre'l.

Si considera que no li hem atès correctament o que la seva petició no ha tingut resposta té dret a interposar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a la pàgina www.aepd.es oa l'adreça postal C / Jorge Juan nº 6 CP 28001 Madrid.

Per a l'exercici dels seus drets i llibertats es centralitza la documentació en ANTEA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, SL, CIF: B-90113754, amb domicili social a al C / Innovació 2, Pol.Pisa, Mairena de l'Aljarafe (Sevilla).

Opciones:
Si no desea recibir correos o llamadas puede comunicarlo a protecciondedatos@anteaspa.es
ANTEA se toma la privacidad muy en serio, y se esfuerza por la transparencia en todos los aspectos relacionados con los datos personales. Tenga en cuenta que los correos electrónicos se envían en virtud de un contrato firmado y debido a una relación comercial existente. ANTEA nunca y bajo ninguna circunstancia realiza SPAM.

Redes sociales:
Los datos de redes sociales no se vinculan ni se comparten bajo ninguna circunstancia. Nuestras redes sociales están gestionadas diréctamente por nosotros respetando en todo momento la legalidad vigente.

Cloud y Servidores:
ANTEA almacena sus datos personales en la nube y servidor propio.Para poder mantener la disponibilidad de la información y mantener la integridad de la misma, disponemos de una política interna de copias de seguridad. Implantamos elevadas medidas de seguridad de la información para asegurar la Confidencialidad de los datos. Debido a la política proactiva de ANTEA solo se almacenan datos en servidores seguros ubicados en la Unión Europea. Disponemos de servidor propio ubicado en PISA c/ Innovación número 2 CP: 41927.

Protección de la información:
ANTEA utiliza distintas tecnologías de seguridad y procedimientos organizativos para proteger sus datos personales. Por ejemplo, implementamos controles de acceso, utilizamos cortafuegos y servidores seguros, y ciframos determinados tipos de datos como datos confidenciales (en especial Salud y datos de categoría especial). Disponemos de un procedimiento para la eliminación del formato papel y se procede a su inmediata destrucción tras ser tramitado y digitalizado. Disponemos de un procedimiento de destrucción documental (con empresa Certificada) y política interna de eliminación de documentos. Todos los trabajadores estan instruidos en materia de protección de datos personales y son auditados a este respecto.

Canvis en aquest Avís de privacitat:
ANTEA es reserva el dret de modificar aquest Avís de privadesa o de realitzar addicions periòdicament, i publicarem totes les revisions importants en els nostres llocs web.

Publicarem un avís destacat a la pàgina de l'avís de privacitat per notificar-li qualsevol canvi significatiu en aquest Avís de privadesa, i indicarem en la part superior de l'avís la data d'actualització més recent. Us recomanem que consulteu el lloc amb freqüència per revisar la versió més recent.

Si lo prefieres, te llamamos

Nom*
Telèfon*

Sus datos serán tratados por ANTEA con la finalidad exclusiva de dar respuesta a su consulta o petición. No serán cedidos a ningún tercero. Nuestro plazo de conservación, si usted no es cliente, es de 1 año. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad, limitación y a no ser objeto de decisiones automatizadas en nuestro correo protecciondedatos@anteaspa.es, donde le atenderá nuestro DPD. Puede ampliar nuestra información sobre el tratamiento de datos en el enlace a la Política de privacidad.