Vigilància de la salut postlaboral

21/05/21 

Quan parlem de seguiment sanitari postdoctoral ens referim al que es realitza als treballadors després del cessament d'exposició a factors de risc laboral que tenen un llarg període de latència, ja que en molts casos els danys que causen el risc poden aparèixer posteriorment després del cessament de l'exposició.
El dret dels treballadors a la vigilància de la salut davant els riscos laborals no acaba amb el cessament de l'exposició a determinats riscos.

Certs treballadors de risc tenen un llarg període de latència, i poden causar danys per a la salut després del cessament del treball (jubilació, canvi de negoci) o exposició al risc.

Aquests treballadors han de continuar sotmesos a un control mèdic preventiu. Aquesta vigilància sanitària es coneix com a post-ocupació, ja que ja no existeix exposició laboral a aquests determinats agents, però continua la possibilitat de retardar els danys a l'inici.

Per determinar qui ha de fer el seguiment sanitari postdoctoral, cal distingir dues situacions:

  • Si el treballador continua actiu a l'empresa on s'ha produït l'exposició, correspon al servei de prevenció encarregat del seguiment de la salut dels treballadors de l'empresa, del seguiment. És a dir, continua sent l'empresa encarregada de vigilar la salut d'aquests riscos a més dels actuals als quals pot estar exposada.
  • Si el treballador ha cessat en la relació laboral, ja sigui per jubilació o canvi d'empresa, sistema nacional de salut per dur a terme aquesta vigilància postlaboral de salut.

Si el treballador es troba en actiu, es declara la situació d'incapacitat temporal per Malaltia Professional durant l'observació, d'acord amb el que estableix el Llei General de la Seguretat Social. Si es confirma (o es diagnostica amb un treballador jubilat) s'iniciaran els procediments de declaració de malaltia professional.

L'autoritat sanitària, en coordinació amb el treball, té la responsabilitat d'elaborar programes de vigilància de la salut postlaboral, tal com indica la Llei General sanitària.

L'Autoritat Sanitària de cada comunitat autònoma recull informació del seguiment dels treballadors que han estat exposats i han cessat la relació laboral amb l'empresa i estableix el vincle entre les inspeccions mèdiques, els equips de valoració d'incapacitats i qualsevol dels organismes implicats en l'inici dels procediments de declaració de malaltia professional.

Article 37 Funcions de nivell superior, RD 39/1997, de 17 de gener, (RSP) d'aplicació de la Normativa de Serveis de Prevenció, en l'apartat b), i (e) estableix:

b) En l'àmbit de la vigilància de la salut, l'activitat sanitària ha de cobrir, en les condicions que estableix l'article 22 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals:

1.º Una primera valoració de la salut dels treballadors després de l'embarcament o després de l'assignació de tasques específiques amb nous riscos per a la salut.

2.º Una valoració de la salut dels treballadors que reprenguin la feina després d'una absència prolongada per motius de salut, per tal de conèixer els seus possibles orígens professionals i recomanar les mesures oportunes per protegir els treballadors.

3.º Seguiment sanitari a intervals regulars.

e) En els casos en què la naturalesa dels riscos inherents a l'obra ho faci necessari, el dret dels treballadors a fer un seguiment periòdic del seu estat de salut s'ha d'estendre més enllà de l'extinció de la relació laboral a través del Sistema Nacional de Salut.

A l'apartat 5 de l'article 22. Vigilància de la salut de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre (LPRL), indica:

5. En els casos en què la naturalesa dels riscos inherents a l'obra ho faci necessari, el dret dels treballadors a fer un seguiment periòdic del seu estat de salut s'ha d'ampliar més enllà de l'extinció de la relació laboral, tal com determina la normativa.

Dos agents on la vigilància de la salut postlaboral és essencial són l'amiant i la sílice, cancerígens i amb un llarg període de latència.

Vigilància de la Salut Postlaboral de l'Amiant

El seguiment postanal de les persones encara actives en la mateixa empresa on van entrar en contacte amb l'amiant serà dut a terme pel Servei de Prevenció encarregat del seguiment de la salut de l'empresa, és a dir, segueix sent responsabilitat de l'empresa. En el cas de persones no actives (jubilats, etc.) o treballadors donats d'alta d'altres empreses de seguiment postlaboral es durà a terme pel Sistema Nacional de Salut.

Qualsevol treballador amb antecedents d'exposició a l'amiant que cessi l'activitat en situació de risc, sigui quina sigui la seva causa, se sotmetrà a un examen de salut que consisteix en:

  • Historial anterior del treball: revisió i actualització.
  • Antecedents mèdics: revisió i actualització, especialment l'hàbit del consum de tabac i els símptomes respiratoris.
  • Exploració clínica específica que inclou: inspecció, auscultació pulmonar i auscultació cardíaca.
  • Diagnòstic per la imatge (Posteroanterior Radiografia toràcica, lateral esquerre, oblic) en funció de l'edat del treballador i del període transcorregut des de l'inici de l'exposició.
  • Per al diagnòstic de l'asbestosi no consumida, es pot incloure una tomografia computada d'alt rendiment (TCAR) en el cinquè any després de l'inici de l'exposició, que es pot repetir en successives revisions periòdiques de salut segons els resultats del primer TCAR i a criteri mèdic, tenint en compte les recomanacions de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR).
  • Estudi funcional respiratori (espirometria).
  • Tauler de salut antitabac.

La perocity i el contingut addicional dels successius exàmens de salut postlaboral seran determinats pel metge responsable de l'examen de salut en funció de les conclusions de l'examen previ de salut. (Protocol específic de vigilància de la salut a Asbestos.3a edició. Ministeri de Sanitat 2013)

Vigilància sanitària postocupació a sílice

La silicosi pot aparèixer o evolucionar un cop cessada l'exposició, per la qual cosa es recomana continuar amb les revisions mèdiques per part de l'empresa sempre que el treballador continuï allà i no s'hi desvinculi (per cessament de la relació contractual amb l'empresa o per jubilació), o pels serveis especialitzats de pneumologia del Sistema de Salut quan s'hagi produït aquesta desvinculació.

La periodicitat d'aquesta vigilància de la salut postlaboral serà la mateixa que l'establerta per als treballadors encara exposats, és a dir, antecedents laborals, antecedents mèdics amb història personal i història actual, exploració física amb auscultació cardiopulmonar, proves d'imatge amb radiografia toràcica amb projecció posteroanterior i costat esquerre, amb lectura segons l'Organització Internacional del Treball (OIT 2011), espirometria amb interpretació segons criteris SEPAR i si són treballadors afectats per la ITC/2585/2007, realització electrocardial.

Quan un treballador es desvinculi del compromís, per extinció de la relació contractual amb l'empresa o per jubilació, se li facilitarà informació sobre els motius que fan aconsellable la vigilància postocupació.

També es recomana el seguiment de la salut del càncer de pulmó, la tuberculosi i la MPOC, danys potencials també de l'exposició a sílice.

Últimas Entradas